حراج!

تجهیزات آماده سازی

آب گوجه گیری

۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۲۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۲۲۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۲۷۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۲۷۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۶۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۷۳۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۹۳۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

سایر محصولات

استیک بشقابی

۲۴۴,۲۰۰ تومان
حراج!

سایر محصولات

استیک سایز ۳۰ × ۳۳

۵۶۰,۰۰۰ تومان
حراج!

سایر محصولات

استیک سایز ۳۳ × ۵۰

۸۲۰,۰۰۰ تومان
حراج!

سایر محصولات

استیک سایز ۴۰ × ۵۴

۹۳۰,۰۰۰ تومان
حراج!

سایر محصولات

استیک سایز ۴۰ × ۵۹

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۸۵,۰۰۰ تومان
حراج!
۶۸,۰۰۰ تومان