حراج!

تجهیزات آماده سازی

آبکش آلمینیوم بزرگ

۲۲۵,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

آبکش آلمینیوم کوچک

۱۷۵,۰۰۰ تومان
حراج!
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۲۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۲۲۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۶۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۷۳۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۹۳۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات پخت

پاتیل مرغی

۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

پارو چوب راش اعلاء

۱۹۰,۰۰۰ تومان
حراج!

ابزار و چاقو

پارو چوب سفید

۱۳۲,۰۰۰ تومان