تاوه ووک ایرانی کوچک

۵۲۰,۰۰۰ تومان

طول دسته : ۲۰ سانتی متر

قطر   :  ۳۱ سانتی متر

گودی :   ۹ سانتی متر

2008

گزارش تخلف