پنجره ۳۲ سالوادور نمره ۳٫۵

۱۹۴,۲۵۰ تومان

قطر : ۱۱ سانتی متر