پنجره ۴۲ سالوادور نمره ۱۲

۳۴۱,۲۵۰ تومان

قطر : ۱۴ سانتی متر