پنجره ۴۲ سالوادور نمره ۳٫۵

۳۸۳,۲۵۰ تومان

قطر : ۱۴ سانتی متر