پنجره ۳۲ سالوادور نمره ۳

۲۰۴,۷۵۰ تومان

قطر : ۱۱ سانتی متر