تاوه ووک ایرانی بزرگ

۵۳۰,۰۰۰ تومان

طول دسته : ۲۰ سانتی متر

قطر   : ۳۵ سانتی متر

گودی :  ۱۱سانتی متر

2016

گزارش تخلف